การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย”

20 มิถุนายน 2556  13:00 น. - 18:00 น.
ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไทย
logo
รายละเอียดของงาน

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจชมการเล่นสักวากลอนสด ประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย” เพื่อสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ รัตนกวีเอกของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ด้วยสำนึกในคุณค่าของวรรณคดีไทยและเพื่อเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จึงได้กำหนดจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖  (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี  ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย” โดยวิทยากรผู้บอกสักวาจากกลุ่มนักกลอนร่วมสมัย ทีมนักร้อง นักดนตรี และนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยและซาบซึ้งในวรรณคดีไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นสักวา และการขับร้องดนตรีไทยสู่สาธารณชน 

“สุนทรภู่” เป็นรัตนกวีเอกของไทย ผู้ริเริ่มแบบฉบับกลอนที่มีสัมผัสใน และได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณคดี อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไว้มากมาย ซึ่งกวีในยุคต่อมาได้ยึดถือเป็นแบบฉบับและยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งกลอนสุภาพ” ผลงานจากวรรณกรรมของท่านเป็นอมตะทั้งในด้านฉันทลักษณ์ จินตนาการจากเนื้อเรื่อง การสอดแทรกคติเตือนใจ เพียบพร้อมด้วยสุนทรียภาพ ทั้งในเชิงวรรณศิลป์และจริยศาสตร์ ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะ “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ และทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ เป็น “วันสุนทรภู่”

ผู้สนใจเข้าร่วมชมการเล่นสักวากลอนสด ประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย” สำรองที่นั่งและรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๘๖

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

20 มิถุนายน 2556  13:00 น. - 18:00 น.

ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ เขต ดุสิต ประเทศไทย

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๘๖

งานของคุณได้รับการบันทึก